אחריות שילוחית ואחריות מעביד

 • דיני נזיקין
  העוולות הספציפיות
  תקיפהכליאת שווא
  גרם הפרת חוזההסגת גבול
  הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
  שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
  מטרד לציבורמטרד ליחיד
  הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
  תרמית • שליחת יד • נגישה
  עוולת הפרת חובה חקוקה
  הפרת חובה חקוקה
  עוולת הרשלנות
  התרשלותחובת הזהירות
  הדבר מעיד על עצמו
  חובת הראיה ברשלנות
  קשר סיבתי
  קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
  נזק
  נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
  נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
  פגיעה באוטונומיה
  ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
  נזיקין מתחום הרפואה
  רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
  הולדה בעוולההפלה בעוולה
  חוק זכויות החולה
  לשון הרע
  ההגנה על הפרטיות בנזיקין
  לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
  הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
  הגנת תום הלב בלשון הרע
  עוולות מסחריות
  גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
  גזל סוד מסחריפגמי תכנון
  עוולות חוקתיות
  עוולות חוקתיות
  הגנות
  מעשה של מה בכך • קטין
  הגנה עצמית • כורח
  דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
  אשם תורם כהגנה מוחלטת
  אשם תורם כהגנה יחסית
  הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
  מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
  התיישנות בנזיקין
  ריבוי מעוולים
  ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
  נזק שאינו ניתן לחלוקה
  אחריות שילוחית
  אחריות שילוחית ואחריות מעביד
  אחריות מעסיק קבלן
  אחריות משתף ומשדל
  אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
  פיצויים
  פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
  תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
  פיצוי ללא הוכחת נזק
  מטרות דיני הנזיקין
  צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
  ערכים נוספים בדיני נזיקין
  כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
  מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

  ככלל, אחריות בדיני נזיקין מוטלת על פלוני, רק בגין מעשיו שלו. אחריות זו היא אחריות אישית. אחריות שילוחית, לעומת זאת, היא האחריות המוטלת על פלוני לפצות את אלמוני, בגין נזק שנגרם לאלמוני על ידי גורם שלישי. לדוגמה: שמעון מבקש מראובן לסור לביתו של לוי, ולמסור ללוי חפץ כבד. ראובן עושה זאת, אך בשל התרשלותו, החפץ נופל, פוגע בלוי, ומסב לו נזק. לכאורה, זכות התביעה בנזיקין עומדת ללוי כנגד ראובן בלבד, שהרי ראובן הוא שהזיק ללוי במישרין, אלא שבאמצעות דוקטרינת האחריות השילוחית, יוכל לוי לתבוע בנזיקין את שמעון, שולחו של ראובן.

  אחריות מעביד היא מקרה ספציפי, השכיח ביותר מבין סוגי האחריות השילוחית. פקודת הנזיקין קובעת הוראות מפורשות ביחסי עובד – מעביד, ושולח - שלוח (סעיפים 13, 14 לפקודת הנזיקין- בהתאמה). סעיף 15 לפקודת הנזיקין אינו דן באחריות שילוחית, אלא באחריות למעשי הזולת. סעיף זה, פוטר בעל חוזה מאחריות בנזיקין למעשי הזולת, למעט חמישה חריגים, בהם קמה אחריות. חריגים אלו מתייחסים בעיקר למקרים של התרשלות בעל החוזה בבחירת הקבלן, או לחלופין מקרים בהם ידע בעל החוזה על פגם בחוזה, או בהתנהלות הצד השני לחוזה, ולא פעל למניעת הנזק. ביתר המקרים, חל כאמור, העקרון המקובל לפיו אין אדם אחראי לעוולות זולתו.

 • אחריות שילוחית ואחריות מעביד בדיני הנזיקין
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • הערות שוליים

דיני נזיקין
העוולות הספציפיות
תקיפהכליאת שווא
גרם הפרת חוזההסגת גבול
הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
מטרד לציבורמטרד ליחיד
הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
תרמית • שליחת יד • נגישה
עוולת הפרת חובה חקוקה
הפרת חובה חקוקה
עוולת הרשלנות
התרשלותחובת הזהירות
הדבר מעיד על עצמו
חובת הראיה ברשלנות
קשר סיבתי
קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
נזק
נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
פגיעה באוטונומיה
ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
נזיקין מתחום הרפואה
רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
הולדה בעוולההפלה בעוולה
חוק זכויות החולה
לשון הרע
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
הגנת תום הלב בלשון הרע
עוולות מסחריות
גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
גזל סוד מסחריפגמי תכנון
עוולות חוקתיות
עוולות חוקתיות
הגנות
מעשה של מה בכך • קטין
הגנה עצמית • כורח
דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
אשם תורם כהגנה מוחלטת
אשם תורם כהגנה יחסית
הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
התיישנות בנזיקין
ריבוי מעוולים
ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
נזק שאינו ניתן לחלוקה
אחריות שילוחית
אחריות שילוחית ואחריות מעביד
אחריות מעסיק קבלן
אחריות משתף ומשדל
אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
פיצויים
פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
פיצוי ללא הוכחת נזק
מטרות דיני הנזיקין
צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
ערכים נוספים בדיני נזיקין
כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

ככלל, אחריות בדיני נזיקין מוטלת על פלוני, רק בגין מעשיו שלו. אחריות זו היא אחריות אישית. אחריות שילוחית, לעומת זאת, היא האחריות המוטלת על פלוני לפצות את אלמוני, בגין נזק שנגרם לאלמוני על ידי גורם שלישי. לדוגמה: שמעון מבקש מראובן לסור לביתו של לוי, ולמסור ללוי חפץ כבד. ראובן עושה זאת, אך בשל התרשלותו, החפץ נופל, פוגע בלוי, ומסב לו נזק. לכאורה, זכות התביעה בנזיקין עומדת ללוי כנגד ראובן בלבד, שהרי ראובן הוא שהזיק ללוי במישרין, אלא שבאמצעות דוקטרינת האחריות השילוחית, יוכל לוי לתבוע בנזיקין את שמעון, שולחו של ראובן.

אחריות מעביד היא מקרה ספציפי, השכיח ביותר מבין סוגי האחריות השילוחית. פקודת הנזיקין קובעת הוראות מפורשות ביחסי עובד – מעביד, ושולח - שלוח (סעיפים 13, 14 לפקודת הנזיקין- בהתאמה). סעיף 15 לפקודת הנזיקין אינו דן באחריות שילוחית, אלא באחריות למעשי הזולת. סעיף זה, פוטר בעל חוזה מאחריות בנזיקין למעשי הזולת, למעט חמישה חריגים, בהם קמה אחריות. חריגים אלו מתייחסים בעיקר למקרים של התרשלות בעל החוזה בבחירת הקבלן, או לחלופין מקרים בהם ידע בעל החוזה על פגם בחוזה, או בהתנהלות הצד השני לחוזה, ולא פעל למניעת הנזק. ביתר המקרים, חל כאמור, העקרון המקובל לפיו אין אדם אחראי לעוולות זולתו.