ברית בין הבתרים

מפת ארץ ישראל שהובטחה בברית בין הבתרים. הגבול הצפוני והגבול הדרומי מסומנים באדום.

ברית בין הבתרים היא סיפור מקראי מכונן בחיי אבות האומה של בני ישראל. במעמד זה, ה' התגלה אל אברהם וכרת עמו ברית שבה בישר לו שזרעו יירשו את ארץ עשר האומות (ארץ ישראל משני עברי הירדן) אבל כמו כן זרעו ישועבד בארץ זרה ולאחר מכן יזכו לירושה זו.

ברית זו לבשה צורה מעשית על ידי ציוויו של האל לאברהם לקחת כמה בהמות ועופות ולבתרן. במהלך ההתגלות שבאה בעקבות זאת, עבר לפיד אש בין בתרי הבהמות, ומכאן שמה של הברית. תוכנה של הברית הוא הבטחת ארץ ישראל לזרעו של אברהם, הראשונה מתוך סדרת הבטחות לאבות.