ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, נקבע כי על ניהול הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות מופקדים ארבעה גורמים: ועדת הקלפי, ועדת הבחירות האזורית, ועדת הבחירות המרכזית ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית; על הבחירות לרשויות המקומיות מופקדים גם המפקח הארצי על בחירות במשרד הפנים ומנהל הבחירות שממונה בכל רשות מקומית ומועצה אזורית.

ועדת הבחירות המרכזית ממנה את חברי הוועדות האזוריות, לפי מפתח הסיעות בכנסת היוצאת, את יושבי-ראש ועדות הבחירות האזוריות ממנה נשיא בית המשפט העליון; הוועדות האזוריות ממנות את ועדות הקלפי, לפי המפתח הסיעתי האמור, מזכירי ועדות הקלפי ממונים מקרב מי שפנה לוועדה המרכזית, שעומד בתנאי הסף למינוי, ושאינו משויך פוליטית ומפלגתית.

תוכן עניינים