חובת הראיה ברשלנות

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: פירוט יתר. נראה כלקוח מדוקטורט.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
  דיני נזיקין
  העוולות הספציפיות
  תקיפהכליאת שווא
  גרם הפרת חוזההסגת גבול
  הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
  שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
  מטרד לציבורמטרד ליחיד
  הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
  תרמית • שליחת יד • נגישה
  עוולת הפרת חובה חקוקה
  הפרת חובה חקוקה
  עוולת הרשלנות
  התרשלותחובת הזהירות
  הדבר מעיד על עצמו
  חובת הראיה ברשלנות
  קשר סיבתי
  קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
  נזק
  נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
  נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
  פגיעה באוטונומיה
  ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
  נזיקין מתחום הרפואה
  רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
  הולדה בעוולההפלה בעוולה
  חוק זכויות החולה
  לשון הרע
  ההגנה על הפרטיות בנזיקין
  לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
  הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
  הגנת תום הלב בלשון הרע
  עוולות מסחריות
  גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
  גזל סוד מסחריפגמי תכנון
  עוולות חוקתיות
  עוולות חוקתיות
  הגנות
  מעשה של מה בכך • קטין
  הגנה עצמית • כורח
  דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
  אשם תורם כהגנה מוחלטת
  אשם תורם כהגנה יחסית
  הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
  מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
  התיישנות בנזיקין
  ריבוי מעוולים
  ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
  נזק שאינו ניתן לחלוקה
  אחריות שילוחית
  אחריות שילוחית ואחריות מעביד
  אחריות מעסיק קבלן
  אחריות משתף ומשדל
  אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
  פיצויים
  פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
  תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
  פיצוי ללא הוכחת נזק
  מטרות דיני הנזיקין
  צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
  ערכים נוספים בדיני נזיקין
  כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
  מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

  בדיני נזיקין בישראל, סעיפים 38–40 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) מצויים תחת סימן ד' בפקודה, פרק העוסק בעוולת הרשלנות. סעיפים אלו דנים בהעברת נטל הראיה מהתובע לנתבע בתביעות רשלנות. 'נטל הראיה' משמעותו שבית המשפט יוצא מנקודת הנחה לרעתו של התובע, ועל זה האחרון מוטלת האחריות להביא די ראיות כדי שיטה את הכף לטובתו, לכל הפחות מעל לרף של 50% כפי שנהוג במשפט האזרחי. אם לא עבר רף זה, הנתבע אינו מחויב להשיב. בנוסף, במהלך המשפט, ניתן לזקוף זאת לחובתו של צד, כאשר היה עליו להביא ראיות מסוימות ונמנע מלהביאן.

  ככלל, מהותן של תביעות רשלנות היא בכך שהתובע מבקש לפצותו על נזק שנגרם לו כתוצאה מרשלנות הנתבע. במרבית מקרים האלו, ינהג בית המשפט על פי הכלל הבסיסי, האומר "המוציא מחברו עליו הראיה", קרי; הנטל להוכחת עילת התביעה הוא על התובע, ואם בסוף המשפט המאזניים מעוינות (מצב שקול) – התובע יפסיד. לפיכך, על התובע יהיה הנטל להוכיח שמתקיימת עוולת הרשלנות על פי הגדרתה בפקודת הנזיקין. הגדרה זו כוללת מספר יסודות – קיומה של חובת זהירות, קיומה של התרשלות, קיומו של נזק, וקשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק. להרחבה בנושא, ראו: עוולת הרשלנות, חובת הזהירות, והתרשלות. סעיפים 38–40 מהווים חריג לכלל הזה, ובהתקיימות התנאים המפורטים בהם, מועבר נטל ההוכחה לעניין יסוד ההתרשלות אל שכם הנתבע, להוכיח שלא התרשל.

 • סעיף 38 לפקודת הנזיקין – חובת הראיה ברשלנות לגבי דבר מסוכן
 • סעיף 39 לפקודת הנזיקין – חובת הראיה ברשלנות לגבי אש
 • סעיף 40 לפקודת הנזיקין – חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה
 • מבט לעתיד
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: פירוט יתר. נראה כלקוח מדוקטורט.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
דיני נזיקין
העוולות הספציפיות
תקיפהכליאת שווא
גרם הפרת חוזההסגת גבול
הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
מטרד לציבורמטרד ליחיד
הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
תרמית • שליחת יד • נגישה
עוולת הפרת חובה חקוקה
הפרת חובה חקוקה
עוולת הרשלנות
התרשלותחובת הזהירות
הדבר מעיד על עצמו
חובת הראיה ברשלנות
קשר סיבתי
קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
נזק
נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
פגיעה באוטונומיה
ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
נזיקין מתחום הרפואה
רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
הולדה בעוולההפלה בעוולה
חוק זכויות החולה
לשון הרע
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
הגנת תום הלב בלשון הרע
עוולות מסחריות
גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
גזל סוד מסחריפגמי תכנון
עוולות חוקתיות
עוולות חוקתיות
הגנות
מעשה של מה בכך • קטין
הגנה עצמית • כורח
דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
אשם תורם כהגנה מוחלטת
אשם תורם כהגנה יחסית
הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
התיישנות בנזיקין
ריבוי מעוולים
ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
נזק שאינו ניתן לחלוקה
אחריות שילוחית
אחריות שילוחית ואחריות מעביד
אחריות מעסיק קבלן
אחריות משתף ומשדל
אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
פיצויים
פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
פיצוי ללא הוכחת נזק
מטרות דיני הנזיקין
צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
ערכים נוספים בדיני נזיקין
כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

בדיני נזיקין בישראל, סעיפים 38–40 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) מצויים תחת סימן ד' בפקודה, פרק העוסק בעוולת הרשלנות. סעיפים אלו דנים בהעברת נטל הראיה מהתובע לנתבע בתביעות רשלנות. 'נטל הראיה' משמעותו שבית המשפט יוצא מנקודת הנחה לרעתו של התובע, ועל זה האחרון מוטלת האחריות להביא די ראיות כדי שיטה את הכף לטובתו, לכל הפחות מעל לרף של 50% כפי שנהוג במשפט האזרחי. אם לא עבר רף זה, הנתבע אינו מחויב להשיב. בנוסף, במהלך המשפט, ניתן לזקוף זאת לחובתו של צד, כאשר היה עליו להביא ראיות מסוימות ונמנע מלהביאן.

ככלל, מהותן של תביעות רשלנות היא בכך שהתובע מבקש לפצותו על נזק שנגרם לו כתוצאה מרשלנות הנתבע. במרבית מקרים האלו, ינהג בית המשפט על פי הכלל הבסיסי, האומר "המוציא מחברו עליו הראיה", קרי; הנטל להוכחת עילת התביעה הוא על התובע, ואם בסוף המשפט המאזניים מעוינות (מצב שקול) – התובע יפסיד. לפיכך, על התובע יהיה הנטל להוכיח שמתקיימת עוולת הרשלנות על פי הגדרתה בפקודת הנזיקין. הגדרה זו כוללת מספר יסודות – קיומה של חובת זהירות, קיומה של התרשלות, קיומו של נזק, וקשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק. להרחבה בנושא, ראו: עוולת הרשלנות, חובת הזהירות, והתרשלות. סעיפים 38–40 מהווים חריג לכלל הזה, ובהתקיימות התנאים המפורטים בהם, מועבר נטל ההוכחה לעניין יסוד ההתרשלות אל שכם הנתבע, להוכיח שלא התרשל.