חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שקיימת בו אי-התאמה בין הסכמתם הגלויה של הצדדים כפי שמגולמת בחוזה לבין רצונם וכוונתם האמיתיים.

על פי סעיף 13 לחוק החוזים הישראלי[1], חוזה שנערך למראית עין בטל מעיקרו. להלן לשון הסעיף -

13. חוזה שנכרת למראית עין בלבד - בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.