לאומנות לבנה

לאומנות לבנהאנגלית: White nationalism) היא אידאולוגיה לאומנית החותרת להגדיר זהות לאומית קולקטיבית לאנשים לבנים[1]. לאומנות לבנה בנויה סביב אתנוצנטריות הנעה בין לאומנות של קבוצות אתניות לבנות מסוימות, לבין תחושת עליונות גזעית לבנה וגאווה לבנה. לפי תפיסות אלו, התרבות המערבית וערכייה בלתי ניתנים להפרדה ממוצא אתני וגזעי[2]. כלומר, מדובר במעין תכונות גנטיות-תורשתיות של אנשים לבנים. לפיכך, לאומנות לבנה היא אידאולוגיה גזענית מיסודה.

תמיכה בלאומנות לבנה, הייתה קיימת במדינות מערביות שונות, במיוחד על רקע קולוניאליזם, כולל: אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, גרמניה, דרום-אפריקה וארצות הברית. דוגמאות לכך היו התאוריה הנורדית באירופה. בחלק מהמדינות תנועה זו דעכה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. ביטוי קיצוני של הלאומנות הלבנה היא תורת הגזע. תבוסת הנאצים במלחמה הובילה לעוינות רבה כלפי רעיונות גזעניים ועמדות דומות לנאציזם, ודבר זה הוביל להפחתת התמיכה בעמדות אלה במדינות רבות. עם זאת מדיניות האפרטהייד בדרום-אפריקה נמשכה עד 1990, ובארצות הברית הלאומנות הלבנה ממשיכה להתקיים עד היום.