מכונה
English: Machine

מכונה היא התקן המְבַצֵע עבודות לאדם. באופן מדויק יותר, מכונה היא התקן מורכב שצורך, מעביר או משנה אנרגיה על מנת לבצע משימה או עבודה מסוימת. בדרך כלל זקוקות המכונות למקור אנרגיה חיצוני על מנת לבצע עבודה.

אולם ייצור ובו מגוון מכונות, רצועות תמסורת, גלגלי שיניים, מיכון כבד וכלי עבודה - כל המכונות באולם זה מופעלות על ידי מנוע אחד בלבד