עוולה חוקתית

 • דיני נזיקין
  העוולות הספציפיות
  תקיפהכליאת שווא
  גרם הפרת חוזההסגת גבול
  הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
  שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
  מטרד לציבורמטרד ליחיד
  הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
  תרמית • שליחת יד • נגישה
  עוולת הפרת חובה חקוקה
  הפרת חובה חקוקה
  עוולת הרשלנות
  התרשלותחובת הזהירות
  הדבר מעיד על עצמו
  חובת הראיה ברשלנות
  קשר סיבתי
  קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
  נזק
  נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
  נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
  פגיעה באוטונומיה
  ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
  נזיקין מתחום הרפואה
  רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
  הולדה בעוולההפלה בעוולה
  חוק זכויות החולה
  לשון הרע
  ההגנה על הפרטיות בנזיקין
  לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
  הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
  הגנת תום הלב בלשון הרע
  עוולות מסחריות
  גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
  גזל סוד מסחריפגמי תכנון
  עוולות חוקתיות
  עוולות חוקתיות
  הגנות
  מעשה של מה בכך • קטין
  הגנה עצמית • כורח
  דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
  אשם תורם כהגנה מוחלטת
  אשם תורם כהגנה יחסית
  הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
  מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
  התיישנות בנזיקין
  ריבוי מעוולים
  ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
  נזק שאינו ניתן לחלוקה
  אחריות שילוחית
  אחריות שילוחית ואחריות מעביד
  אחריות מעסיק קבלן
  אחריות משתף ומשדל
  אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
  פיצויים
  פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
  תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
  פיצוי ללא הוכחת נזק
  מטרות דיני הנזיקין
  צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
  ערכים נוספים בדיני נזיקין
  כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
  מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

  עוולה חוקתית היא עוולה שייחודה פגיעה בזכויות חוקתיות - זכויות יסוד חקוקות, או זכויות שקיבלו הכרה בפסיקות בתי המשפט ככאלו. זוהי נקודת מפגש בין דיני הנזיקין - מדובר בעוולה - קיים פן הכספי, לבין המשפט החוקתי - שכן מדובר בהגנה בעלת חשיבות חוקתית. העוולות חוקתיות מקבלות ביטוין בשני תחומים- בתחום החוקתי- מנהלי, בתביעות של הפרט כנגד המדינה ושלוחותיה, ובתחום הפרטי- ביחסים בין שני פרטים.

  בדיני הנזיקין זכויות היסוד יכולות לחוס בצילן של עוולות פרטיקולאריות (ספציפיות), אך זוכות להגנה בעיקר תחת עוולות המסגרת. תחום זה הוא תחום חדש יחסית והוא מתפתח בעיקר בפסיקה. בשיח המשפטי נולד המושג "עוולה חוקתית" בארצות הברית - על רקע החקיקה שנועדה לאפשר לשחורים לתבוע בגין הפרת זכויותיהם במדינות הדרום. ואכן, תחום העוולות החוקתיות מפותח מאוד במדינות כמו ארצות הברית וקנדה.

  כפי שיוצג להלן, תחום העוולות החוקתיות במשפט הישראלי נמצא בתהליך התפתחות שאינו דומה לתהליכי התפתחות מקבילים בשיטות משפט אחרות. ניתן לשער כי הגורם המרכזי למצב זה נעוץ במצב החוקתי המיוחד של המדינה, בהיעדר חוקה ובהתקיים חוקי יסוד המעגנים רק חלק מזכויות האדם.

 • מיקום הנושא בדיני הנזיקין
 • התפתחות היסטורית
 • מקרים טיפוסיים
 • ההצדקות להכרה בתביעת פיצויים חוקתית
 • סקירת הדין
 • היבטים רלוונטיים בהצעת הקודיפיקציה
 • מבט לעתיד
 • רשימת מקורות
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים

דיני נזיקין
העוולות הספציפיות
תקיפהכליאת שווא
גרם הפרת חוזההסגת גבול
הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
מטרד לציבורמטרד ליחיד
הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
תרמית • שליחת יד • נגישה
עוולת הפרת חובה חקוקה
הפרת חובה חקוקה
עוולת הרשלנות
התרשלותחובת הזהירות
הדבר מעיד על עצמו
חובת הראיה ברשלנות
קשר סיבתי
קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
נזק
נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
פגיעה באוטונומיה
ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
נזיקין מתחום הרפואה
רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
הולדה בעוולההפלה בעוולה
חוק זכויות החולה
לשון הרע
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
הגנת תום הלב בלשון הרע
עוולות מסחריות
גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
גזל סוד מסחריפגמי תכנון
עוולות חוקתיות
עוולות חוקתיות
הגנות
מעשה של מה בכך • קטין
הגנה עצמית • כורח
דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
אשם תורם כהגנה מוחלטת
אשם תורם כהגנה יחסית
הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
התיישנות בנזיקין
ריבוי מעוולים
ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
נזק שאינו ניתן לחלוקה
אחריות שילוחית
אחריות שילוחית ואחריות מעביד
אחריות מעסיק קבלן
אחריות משתף ומשדל
אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
פיצויים
פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
פיצוי ללא הוכחת נזק
מטרות דיני הנזיקין
צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
ערכים נוספים בדיני נזיקין
כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

עוולה חוקתית היא עוולה שייחודה פגיעה בזכויות חוקתיות - זכויות יסוד חקוקות, או זכויות שקיבלו הכרה בפסיקות בתי המשפט ככאלו. זוהי נקודת מפגש בין דיני הנזיקין - מדובר בעוולה - קיים פן הכספי, לבין המשפט החוקתי - שכן מדובר בהגנה בעלת חשיבות חוקתית. העוולות חוקתיות מקבלות ביטוין בשני תחומים- בתחום החוקתי- מנהלי, בתביעות של הפרט כנגד המדינה ושלוחותיה, ובתחום הפרטי- ביחסים בין שני פרטים.

בדיני הנזיקין זכויות היסוד יכולות לחוס בצילן של עוולות פרטיקולאריות (ספציפיות), אך זוכות להגנה בעיקר תחת עוולות המסגרת. תחום זה הוא תחום חדש יחסית והוא מתפתח בעיקר בפסיקה. בשיח המשפטי נולד המושג "עוולה חוקתית" בארצות הברית - על רקע החקיקה שנועדה לאפשר לשחורים לתבוע בגין הפרת זכויותיהם במדינות הדרום. ואכן, תחום העוולות החוקתיות מפותח מאוד במדינות כמו ארצות הברית וקנדה.

כפי שיוצג להלן, תחום העוולות החוקתיות במשפט הישראלי נמצא בתהליך התפתחות שאינו דומה לתהליכי התפתחות מקבילים בשיטות משפט אחרות. ניתן לשער כי הגורם המרכזי למצב זה נעוץ במצב החוקתי המיוחד של המדינה, בהיעדר חוקה ובהתקיים חוקי יסוד המעגנים רק חלק מזכויות האדם.