קבורה (יהדות)

מצוות קבורה
(מקורות עיקריים)
East Jerusalem-11 (23646410163).jpg
הלוויה בבית הקברות בהר הזיתים
מקרא דברים, כ"א, כ"ג
משנה תורה הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק ט"ו, הלכה ח'
שולחן ערוך יורה דעה, סימנים שמ"ג-שס"ח
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה רל"א
ספר החינוך, מצווה תקל"ז

קבורת המת היא מצוות עשה מהתורה לקבור את המתים. מת שנמצא ללא אחראים לקבורתו מכונה מת מצווה וההלכה מחייבת כל יהודי שנתקל בו לדאוג לקבורתו, גם תוך הפסד גדול או היטמאות כהן למתים. ההלכה משתמשת במושג "כבוד המת" בקביעת פרטי הדינים של הקבורה.

מצוות איסור הלנת המת מחייבת שהקבורה תיערך ללא דיחוי, מלבד עיכובים החיוניים לכבוד המת.