שומה (מיסוי)

פירוש המילה שׁוּמָה בעברית הוא "הערכה" או "אומדן לערכו של דבר". בדיני מיסים תהליך השומה הוא קביעה של אחת מרשויות המס מהי הכנסתו החייבת של הנישום, ומכאן קביעת סכום המס שעליו לשלם. בישראל עוסקת רשות המיסים בגביית המיסים, ועובדיה העוסקים בגבייה קרויים פקידי שומה.

קיימים מספר סוגי שומות:

  • שומת מס הכנסה - שומה הקובעת את הכנסתו החייבת במס של הנישום בשנת המס.
  • שומת מס שבח - שומה הקובעת את הרווח שנוצר לנישום כתוצאה ממכירת נדל"ן.
  • שומת מס רכישה - שומה הקובעת את גובה המס שיש לשלם בגין רכישת נדל"ן.
  • שומת מע"מ (שומת מס תשומות) - קובעת את הסכום אותו חייב הנישום בגין מע"מ העסקאות שגבה בניכוי מע"מ התשומות המוכר שקוזז.
  • שומת מס הכנסה ניכויים - שומה הקובעת את התשלום אותו חייב הנישום בגין ניכויים.

אופן ביצוע ההליך

  1. הנישום מגיש הצהרה על הכנסתו / רווחים מכל מקור שהוא.
  2. פקיד השומה בודק את השומה ויכול לקבל את שומת הנישום או לקבוע שומה הנקראת גם "שומה לפי מיטב השפיטה".
  3. אם נתקבלה השומה של הנישום, ההליך סופי.
  4. אם נתקבלה שומה לפי מיטב השפיטה של פקיד השומה, יכול הנישום לערער עליה בהליך מוסדר.
  • קישורים חיצוניים

קישורים חיצוניים