PIGS

מדינות PIGS בגרסאות השונות
  PIGS: פורטוגל, איטליה, יוון וספרד
  PIIGS: פורטוגל, איטליה, יוון, ספרד ואירלנד
  Great PIIGS: חמש המדינות בתוספת הממלכה המאוחדת

PIGS (או PIIGS) הוא כינוי בראשי תיבות לכלכלותיהן של פורטוגל, איטליה, יוון, ספרד, ומשנת 2008 גם אירלנד - לרוב בהקשר של משבר החוב האירופי, החל משנת 2009. מדינות אלו נקלעו לחובות חיצוניים גבוהים ונקלעו לקשיים להחזרת חובותיהן. עקב היותן של מדינות אלו חלק מהאיחוד האירופי ושימושן במטבע האירו היה חשש שהן תדרדרנה חלקים אחרים מאירופה למשבר הכלכלי של השנים 2008-2009. בכינוי נעשה שימוש בגופים כלכליים שונים ובעיתונות הכלכלית העולמית.

השימוש בראשי התיבות על ידי אנליסטים וסוחרי מט"ח ואג"ח החל עוד בשנות ה-90, מתקופות הסדרי מנגנון שער החליפין באיחוד המוניטרי האירופי, לפני קבלת האירו וביטול השטרות והמטבעות הלאומיים בשנת 2002 בגוש האירו. השימוש המקורי במונח נעשה ממניעים תכליתיים כדי לתאר את מדינות דרום אירופה, בשל הסביבה הכלכלית והתרבות הדומה המאפיינת אותן: שיעור גבוה של צריכה פרטית וציבורית המבוססת על אשראי, ביחד עם שיעורי פריון נמוכים, אשר הזינו תהליך מתמשך של גידול במצבת החובות עד כדי חדלות פרעון.

השימוש בראשי התיבות דומה לשימוש הנפוץ בראשי התיבות BRICS עבור כלכלת המדינות הצומחות ברזיל, רוסיה, הודו דרום אפריקה וסין.