איטלקית | דקדוק השפה האיטלקית

דקדוק השפה האיטלקית

מערכת הפועל האיטלקי

פעלים איטלקיים נוטים לפי שלוש נטיות בסיסיות: פעלים אשר בצורת המקור מסתיימים ב-are (נטייה ראשונה;I coniugazione), ב-ere (נטייה שנייה; II coniugazione), וב-ire (נטייה שלישית; III coniugazione).

יתר על כך, הפעלים מחולקים לשתי קבוצות, יוצאים (transitivo) ועומדים (intransitivo), כאשר ליוצאים בדרך כלל נוספת צורת פועל העזר avere (להיות בעל של) ובדרך כלל נוספת לעומדים צורת פועל העזר essere (להיות):[3]

Amare - לאהוב, פועל רגיל are
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) amo amavo ho amato amerò amerei
גוף שני יחיד (Tu) ami amavi hai amato amerai ameresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
ama amava ha amato amerà amerebbe
גוף ראשון רבים (Noi) amiamo amavamo abbiamo amato ameremo ameremmo
גוף שני רבים (Voi) amate amavate avete amato amerete amereste
גוף שלישי רבים (Loro) amano amavano hanno amato ameranno amerebbero
Ripetere - לחזור על, פועל רגיל ere
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) ripeto ripetevo ho ripetuto ripeterò ripeterei
גוף שני יחיד (Tu) ripeti ripetevi hai ripetuto ripeterai ripeteresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
ripete ripeteva ha ripetuto ripeterà ripeterebbe
גוף ראשון רבים (Noi) ripetiamo ripetevamo abbiamo ripetuto ripeteremo ripeteremmo
גוף שני רבים (Voi) ripetete ripetevate avete ripetuto ripeterete ripetereste
גוף שלישי רבים (Loro) ripetono ripetevano hanno ripetuto ripeteranno ripeterebbero
Sentire - לשמוע, פועל רגיל ire
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) sento sentivo ho sentito sentirò sentirei
גוף שני יחיד (Tu) senti sentivi hai sentito sentirai sentiresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
sente sentiva ha sentito sentirà sentirebbe
גוף ראשון רבים (Noi) sentiamo sentivamo abbiamo sentito sentiremo sentiremmo
גוף שני רבים (Voi) sentite sentivate avete sentito sentirete sentireste
גוף שלישי רבים (Loro) sentono sentivano hanno sentito sentiranno sentirebbero

נוסף על כך, קיימים כמה פעלים חריגים למחצה בנטיית ה-ire שבזמן הווה נוספות להן אותיות SC ברוב הגופים:

Capire - להבין, פועל רגיל ire
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) capisco capivo ho capito capirò capirei
גוף שני יחיד (Tu) capisci capivi hai capito capirai capiresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
capisce capiva ha capito capirà capirebbe
גוף ראשון רבים (Noi) capiamo capivamo abbiamo capito capiremo capiremmo
גוף שני רבים (Voi) capite capivate avete capito capirete capireste
גוף שלישי רבים (Loro) capiscono capivano hanno capito capiranno capirebbero

הבינוני

בינוני ההווה

בינוני ההווה הוא צורת הפועל המשמש בדרך כלל לשם תואר שמתאר נושא המבצע פעולה, למשל: .La donna cantante è la mia amica (האשה השרה היא חברה שלי.)

בשביל פעלים של הנטייה הראשונה (are-)

נטיית בינוני ההווה
נטייה ראשונה (are-) נטייה שנייה (ere-) נטייה שלישית (ire-)
mangiante
(פועל: mangiare, "לאכול")
perdente
(פועל: perdere, "לאבד")
vestente
(פועל: vestire, "להלביש")
בינוני העבר

בינוני העבר, עוד צורה שנגזרת מן הפועל, הוא הן מרכיב בפעלים והן שם תואר.

בתור מרכיב בפעלים, בינוני העבר מופיע בכל זמני הפרפקט ובעבר הקרוב שמסומן למעלה. בכל זמנים אלו, בינוני העבר מופיע לצד צורה מתאימה של הפעלים avere או essere. למשל: Il giocatore ha lanciato la palla. ("השחקן זרק את הכדור.") או .Avrò sentito la canzone prima di sabato ("עד יום שבת, אני אשמע את השיר)."

בתור שם תואר, בינוני העבר מתנהג בדיוק כמו בינוני הפעול בעברית (שבור, דחוס...) ומתאר מצב שבו נמצא חפץ או אדם. למשל: Non voglio la tua mela masticata! ("אני לא רוצה את התפוח הלעוס שלך!")

נטיית בינוני העבר
נטייה ראשונה (are-) נטייה שנייה (ere-) נטייה שלישית (ire-)
mangiato
(פועל: mangiare, "לאכול")
perduto
(פועל: perdere, "לאבד")
vestito
(פועל: vestire, "להלביש")

הפעלים האוגדים (להיות) ופועל השייכות

הפעלים האוגדים

באיטלקית קיימים שני פעלים אוגדים, כלומר הפעלים "להיות": essere ו-stare. להלן רשימת שימושיהם של שני הפעלים וטבלות נטייתם:

essere מבטא:

  • זהות .Io sono Paolo (אני פאולו.)
  • מוצא ואזרחות .Voi siete israeliani (אתם ישראליים).
  • תכונות פיזיות .Il cielo è blu (השמיים כחולים).
  • מאפיינים קבועים .Lei è bella (היא יפה).
  • זמן .Sono le otto (השעה שמונה).
  • שייכות .Il cane è di Alberto (הכלב של אלברטו).
  • מיקום .La gelateria è in questo vicinato (הגלידריה בשכונה הזאת).

stare:

  • פועל עזר לפעולה עכשווית מתמשכת; Io sto cantando - אני שר (כעת. במהלך פעולת שירה).
  • מבטא מצב נפשי/גופני כללי; Come stai? sto bene - מה שלומך? (בתרגום מילולי חופשי: "איך אתה? אני בסדר").
  • צורת הפעול של פועל זה, stato, משמשת כצורת הפעול של הפועל essere בזמן עבר מורכב: È stato un piacere ("היה לעונג").
Essere
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) sono ero sono stato sarò sarei
גוף שני יחיד (Tu) sei eri sei stato sarai saresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
è era è stato sarà sarebbe
גוף ראשון רבים (Noi) siamo eravamo siamo stati saremo saremmo
גוף שני רבים (Voi) siete eravate siete stati sarete sareste
גוף שלישי רבים (Loro) sono erano sono stati saramo sarebbero
Stare
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) sto stavo sono stato starò starei
גוף שני יחיד (Tu) stai stavi sei stato starai staresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
sta stava è stato starà starebbe
גוף ראשון רבים (Noi) stiamo stavamo siamo stati staremo staremmo
גוף שני רבים (Voi) state stavate siete stati starete stareste
גוף שלישי רבים (Loro) stanno stavano sono stati staranno starebbero
פועל השייכות

הפועל "avere" משמש באיטלקית לשני תפקידים עיקריים:

1. ציון שייכות ובעלות.

לדוגמה: Ho un libro (יש לי ספר).

2. פועל עזר לזמנים מסוימים (עבר קרוב, למשל).

לדוגמה: Hanno vinto (הם ניצחו).

Avere
הווה עבר פשוט עבר קרוב עתיד תנאי
גוף ראשון יחיד (Io) ho ebbi avevo avrò avrei
גוף שני יחיד (Tu) hai avesti avevi avrai avresti
גוף שלישי יחיד (Lui
Lei)
ha ebbe aveva avrà avrebbe
גוף ראשון רבים (Noi) abbiamo avemmo avevamo staremo avremmo
גוף שני רבים (Voi) avete aveste avevate avrete avreste
גוף שלישי רבים (Loro) hanno ebbero avevano avranno avrebbero