הולנדית | התחביר ההולנדי

התחביר ההולנדי

  1. נושא+פועל+זמן+אופן+מקום. לדוגמה: Ik ga morgen met de bus naar school.
  2. כאשר אחד החלקים מקדים את הנושא, הפועל עדיין במקום השני. כך לדוגמה: זמן+פועל+נושא+אופן+מקום Morgen ga ik met de Bus naar school.
  3. במשפטים עם יותר מפועל אחד הפועל המוטה נשאר במקומו ושם הפועל או צורת הפרטיסילפאסט נמצאים בסוף. Ik wil naar Huis gaan. Ik heb je beloofd.
  4. בשאלות כן/לא הנושא והפועל מתחלפים במקומם, בשאלה עם מילת שאלה – כמו הכלל השני. לדוגמה: Kan ik nu gaan?
  5. בפסוקית תלויה תחיליות הניתנות לניתוק נותרות צמודות לפועל וכל הפועל הולך לסוף הפסוקית. לדוגמה: Hij is altijd moe, wanneer hij vroeg opstaat.
  6. כאשר ישנם שני פעלים בפסוקית תלויה, הפועל המוטה מופיע אחרון ואילו שם הפועל או צורת הפארטסיפלפאסט לפניו. לדוגמה: Hij is moe, wanneer hij vroeg opstaan moet.
  7. כשהמשפט מתחיל בפסוקית תלויה, הפסוקית מתנהגת כאלמנט במשפט העיקרי כך שהולכים לפי כלל 2. לדוגמה: Wanneer ik moe ben, blijf ik in bed.
  8. כשיש במשפט אחד גם מושא ישיר וגם מושא עקיף, המושא העקיף מקדים תמיד את הישיר, פרט למקרה בו הישיר הוא כינוי. Ik schenk mijn Broeder een stropdas. Ik schenk ze mijn broeder.