מוסד ללא כוונת רווח | חשבונאות

חשבונאות

בישראל, מבנה הדו"חות הכספיים של מוסדות ללא כוונת רווח מוסדר בתקן חשבונאות מספר 5:

 • מאזן - דו"ח המציג את המצב הכספי ליום מסוים.
 • דו"ח על הפעילויות - דו"ח מקביל לדוח רווח והפסד שמפרסמים גופים עסקיים. הד"וח המציג את ההכנסות (מתרומות, למשל) ואת ההוצאות (חלוקת מלגות, למשל) של המלכ"ר בתקופה מסוימת.
 • דו"ח על השינויים בנכסים, נטו - דוח המקביל לדוח על השינויים בהון העצמי בגופים עסקיים.
  • רכיבי הדו"ח הם: נכסים נטו ללא הגבלה, נכסים נטו מוגבלים הגבלה זמנית ונכסים נטו מוגבלים הגבלה קבועה.
  • ניתן, אך לא חובה, לפרק את הרכיב נכסים נטו ללא הגבלה לתת-רכיבים: נכסים נטו לשימוש לפעילות, נכסים נטו שיועדו על ידי המלכ"ר ונכסים נטו ששימש לרכישת רכוש קבוע. דו"ח זה מצביע על רמת ההגבלה המוטלת על הנכסים וההתחייבויות של המלכ"ר.
 • דוח על תזרימי המזומנים.
 • ביאורים לדוחות הכספיים.

התקן קובע כי ניתן להציג את הדוח על הפעילויות ואת הדוח על השינויים בנכסים נטו במשולב, בתנאי שישמרו כל ההנחיות שנקבעו.

השלכות מס מיוחדות למלכ"רים:

 • סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה
 • מלכ"ר חייב במקדמות של 90% מסך ה הוצאה העודפת למס הכנסה
 • מלכ"ר חייב במס שכר
 • אין חבות מס על העודף (רווח)
 • אין מע"מ עסקאות ותשומות