מידע מסווג | במשרד הביטחון

במשרד הביטחון

במשרד הביטחון, ובצה"ל בפרט, מסווג המידע לארבע רמות מידור שונות - בהתאם למידת הנזק הצבאי, הגאוגרפי והמדיני, אשר עלול להיגרם כתוצאה מחשיפתו:

  • מוגבל – חשיפת מידע זה תגרום נזק קל לטווח הקצר, אך ניתן לתקנו. רמה זו כבר כמעט אינה בשימוש.
  • שמור – חשיפת מידע זה תגרום נזק בינוני, אשר ישפיע בטווח הקצר והארוך.
  • סודי – חשיפת מידע זה תגרום נזק כבד בטווח הקצר, ונזק בינוני בטווח הארוך.
  • סודי ביותר – חשיפת מידע זה תגרום לנזק קשה ביותר, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

מידע שמותר לחשוף לציבור הרחב מצוין כבלמ"סראשי תיבות של המונח: "בלתי מסווג". דוגמה למידע כזה מופיעה בחלקו הגלוי של תקציב מערכת הביטחון: תקציב השיקום והטיפול בנכים בצה"ל אינו מסווג וגלוי לציבור.

סיווגו של המידע משפיע על המאמץ המושקע בהגנתו, אך בהתאם לחוק, כל מידע סודי, גם זה שסיווגו הוא הנמוך ביותר, אין לחשוף למי שאינו מוסמך לכך ומי שידיעת הסוד לא נחוצה לו לשם מילוי תפקידו.

גופים אחדים עוסקים בהגנה על מידע מסווג: