מכתבי לכיש | תוכן החרסים

תוכן החרסים

הניקוד וההשלמות המסומנות בסוגריים מרובעים: "[]" הן על פי הצעותיהם של טור-סיני ושמואל אחיטוב.

חרס 1

גמריהו בן הצליהו
יאזניהו בּן טבשלם
חגב בּן יאזניהו
מבטחיהו בּן ירמיהו
מתניהו בּן נריהו

חרס זה הוא רשימת שמות.

חרס 2

אל אדנִי יאוּש. ישמע
יהוה את אדני שמֻעֹת שלֹ
ם. עתָ כּיֹם עתָ כּיֹם. מי עבד
ך כּלב כּי זכר אדני את
עבדֹ[ה]. י[בַ]כֵּר. יהוה את.
[אדני]י דבָר. אשר לא. ידעתֹה.

חרס 3

צד א:

עבדך הושעיהו שלח ל
הגד לאדני יאוש. ישמִעַ
יהוה את אדנִי שמֻעת שלֹם
ושמֻעַת טֹב ועתָ, הַפְקַח
נא אֶת אֹזֶן עבדךָ לַסֵפֶר אשר
שלחתה לעבדך אמש. כי לֵב
עבדך דָוֵה מאז שלחֶךָ אל עבד
ךָ. וכי אמר אדנֹי: "לא ידעתה
קרא ספר". חַיהוה אם נסה א
יש לקרא לי ספר לנצח. וגם
כל ספר אשר יבא אלי, אם
קראת אתה, ועוד אֶתנֶנהוּ
אל מאוּמ[ה]. ולעבדך הֻגַד
לאמֹר ירד שר הצבא
כניהו בן אלנתן לבֹא
מצרימה ואת

צד ב:

הוֹדַוְיָהוּ בן אחיהו ו
אנשָו שָלַח לקחת מזה.
וספר טֹביהוּ עבד המלך הבא
אל שלם בן ידע מאת הנבִא לאמ
ר: "הִשמֵר"! שלָחֹה עב[ד]ך אל אדנִי

אוסטריקון מס' 2
לדעת טור-סיני, מכתב זה מתייחס לאירוע המתואר במקרא (ירמיהו, כ"ו, כ'-כ"ד), שבו שלח יהויקים מלך יהודה את אלנתן בן עכבור ואנשיו לתפוס את הנביא אוריהו בן שמעיהו מקריית יערים, שנמלט למצרים. הם החזירוהו לירושלים ושם הוצא להורג. אך גם אם ישנו דמיון מסוים בין שני המקרים לא ניתן לטעון בוודאות לזהות ביניהם, ולו רק בשל העובדה ששמותיהם של שרי הצבא אינם זהים (אך דומים - השם אלנתן מופיע בשניהם).
אוסטריקון 4 צד ב'

חרס 4

צד א:

יַשמַע יהוה את אדֹנִי עתָ כּיֹם
שמֻעֹת טֹב. ועתָ כּכֹל אשר שָלַח אדֹנִי
כּן עָשָה עבדךָ. כתבתי על הדלת ככל
אשר שָלח אדני אלי. וכי שלח א
דני על דבר בית הרפד אין שם א
דם. וסמכיהו לקחה שמעיהו ו
יעלהו העירה [ועבדך איננ
י שולח שמה אֹתֹה עו[ד היֹם]

צד ב:

כי אם בתְסִבַּת הבֹּקֶר [אשלחהו]
וידע כי אל מַשֻאֹת לָכִש נַחְ
נוּ שֹמרִים כּכֹל האֹתֹת אשר נתן
אדֹנִי. כּי לֹא נִראֶה את עֲזֵ
קָה.

חרס 5

יַשמַע יהוה את אדֹנִי
שמֻעֹת שלֹם וטֹב עתָ
כּיֹם עַתָ כּיֹם. מי עבדך
כּלב כי שלחתָ אל עבד
ך את הספרִם. ואז ו
עַתָ הֵשִב עבדך הספרִ
ם אל אדנִי. יד טֹביָ
הו [באשר נעשה] בֹּ
ה. מה לעבדך י[נ]א
טביהו זרֹע למלך

על־פי הארכאולוג יגאל ידין הכוונה בבטוי "אל משואות לכיש" הוא "על" משואות לכיש: כלומר משמר העיר מדווח כי המשוּאות בעזקה, העיר הסמוכה - כבו, וכי נבוכדנצר מלך בבל כבש את העיר, וכל שנותר למגני לכיש לעשות הוא להוסיף ולהתבצר בעירם. בני בגין שחקר את החרסים בספרו, חולק על הפרשנות הזו וטוען שהחרס מתעד דיווח שגרתי בו מדווח הכותב כי הם צופים למשואות לכיש כדי לקבל הודעות מהפיקוד הגבוה (בימי קדם השתמשו במשואות ובלפידים לצורך העברת מסרים בין מקומות רחוקים), שכן הם אינם יכולים לראות את האיתותים הנשלחים ממשואות עזקה, שנמצאת בנקודה נמוכה יותר.

חרס 6

אל אדֹנִי יאוּש. יֶרֶא יהוה א
ת אדֹנִי אַתָ העַתָ הזה שלֹם. מי
עבדך כּלב כּי שלח אדֹנִי את סֵפֶ
ר המלך ואת סִפרֵי השׂרִם לאמֹ
ר: "קרָא נָא". והנה דִברֵי הַנָבִא
לא טֹבִם לרַפֹּת יָדַיִם וּלהש
קִט ידי הארץ הם. יד ע[זר]
יהו ואנש[ו. ו]עתה אדֹנִי הלֹא תכ
תֹב אֲלֵהֶם לאמֹר. למה זה ל
מלך. ולמה תעשו הדב
ר הזה. וחַי יהוה אֱלֹהֶ
יךָ. כּי אָנָא לא קָרָא עב
דךָ את הסֵפֶר ולא הֵהִן
לאמֹר [דבר מִ]נֵהוּ

חרס 7

המכתב מכיל 10 שורות בצד אחד ו-4 בצד שני, אך האותיות אינן ניתנות לקריאה.

חרס 8

צד א:

ישמַע יהוה את אדֹנִי שמֻ
עֹת טֹב עָתָ כּיֹם --נ-ה-
ה-נב-א----מכ
ב-רחק---יה
א-ר-

צד ב:

אכזב
אדני

חרס 9

יַשמַע יהוה את אֲדֹ
נִי שמֻעֹת שָלֹם ו[טב]
ועת תן לחם 10 ו
יין 2. השב
לעבדךָ דָ
בָר בּ
יַד שלמיהו אֲ
שֶר נָעֲשֶה מ
חר

חרס 10

המכתב הכיל 13 שורות אך אינו ניתן לקריאה בבירור

חרס 11

כלב -
אלנ -
-מכ יהו - אל
סמכיהו

חרס 12

-- כלב אדני ה
--[ס]פר
- [ח]י יהוה - אי
ק[ר]אתי [א]תה עבד
-
אדני -
- ה עבדך

חרס 13

] קם לעשת מלאכה [
] וסמכיהו יחפרהו [
] --- את אשפת [

חרס 14

רק אותיות בודדות ניתנות לקריאה בחרס זה.

חרס 15

רק אותיות בודדות ניתנות לקריאה בחרס זה.

חרס 16

צד א:

] חמת[
]ה הי[
ש]לחה ע[בדך
ס]פר בני - [
]הו הנבא - [
---

צד ב:

]-א-[
]ע--[
]שלח א[
]דבר וח-[

חרס 17

עבד
אדני
רניה

חרס 18

עד העֶרֶב [בשוּב טֹב]שלֵם יִשלַח עבדךָ הספֶר אשר
שלח אדֹנִי [לע]זריהו

חרס 19

בן עץ 10
פקח 10 + 1
מבל 50
שמעיהו 50
שב ש
- 10 + 5

חרס 19 הוא רשימה של שמות ומספרים. והוא מן העדויות הראשונות בהן מופיעות הספרות העבריות הקדומות.

חרס 20

בתשעית ביו[ם]
חכלי[הו] --ז

חרס 21

צד א:

אל א[דני -- ישמע יהו]
ה את א[דני שמעת שלם מי ע]
בדך כלב כי
וצא ה
והא

צד ב:

]רד [
] - כ - אתה
] --- של[ח ס]פר
]מר זנ
] - חר -
] רה

חרס 22

ל[
ל[
לאל[
לדל[יהו
לסמכ[יהו
לאש[יהו
לעשיהו בן [
לאלישע בן [
ל[
לבית אכזי[ב]