פוטון | לקריאה נוספת
English: Photon

לקריאה נוספת

 • פרופ' קירש יורם, בן-יעקב מיכל, ‏יסודות הפיזיקה ב (כרך 7), הספר במיזם פא"ר)
 • Clauser, JF. (1974). "Experimental distinction between the quantum and classical field-theoretic predictions for the photoelectric effect". Phys. Rev. D 9: 853–860. 10.1103/PhysRevD.9.853. 
 • Kimble, HJ; Dagenais M.; Mandel L. (1977). "Photon Anti-bunching in Resonance Fluorescence". Phys. Rev. Lett. 39: 691–695. 10.1103/PhysRevLett.39.691. 
 • Grangier, P; Roger G.; Aspect A. (1986). "Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences". Europhysics Letters 1: 501–504. 10.1209/0295-5075/1/4/004. 
 • Thorn, JJ; Neel MS; Donato VW; Bergreen GS; Davies RE; Beck M. (2004). "Observing the quantum behavior of light in an undergraduate laboratory". American Journal of Physics 72: 1210–1219. 10.1119/1.1737397. 
 • Proof of the Existence of Photons (the Grangier Experiment)
 • Pais, A. (1982). Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford University Press. 
 • "Roy Glauber's Nobel Lecture, “100 Years of Light Quanta”". 
 • Lamb, WE (1995). "Anti-photon". Applied Physics B 60: 77–84. 10.1007/BF01135846. 
 • Special supplemental issue of Optics and Photonics News (vol. 14, October 2003)
  • Roychoudhuri, C; Rajarshi R. "The nature of light: what is a photon?". Optics and Photonics News 14: S1 (Supplement). 
  • Zajonc, A. "Light reconsidered". Optics and Photonics News 14: S2–S5 (Supplement). 
  • Loudon, R. "What is a photon?". Optics and Photonics News 14: S6–S11 (Supplement). 
  • Finkelstein, D. "What is a photon?". Optics and Photonics News 14: S12–S17 (Supplement). 
  • Muthukrishnan, A; Scully MO; Zubairy MS. "The concept of the photon—revisited". Optics and Photonics News 14: S18–S27 (Supplement). 
  • Mack, H; Schleich WP. "A photon viewed from Wigner phase space". Optics and Photonics News 14: S28–S35 (Supplement).