פקודה (חיקוק) | מעמדן החוקי של הפקודות כיום
English: Ordinance

מעמדן החוקי של הפקודות כיום

כאמור, פקודת סדרי השלטון והמשפט, שהתקבלה על ידי מועצת המדינה הזמנית עם קום המדינה, קיבלה את כל מערכת החוקים הבריטיים, ובהם הפקודות, שהיו בתוקף עם קום המדינה.

הכנסת מוסמכת לשנות פקודות, ואף לבטלן כליל. עם זאת פקודות רבות עדיין נותרו בתוקף, כאשר הבסיס להן אינו חקיקה עצמאית של הכנסת כי אם הנוסח המנדטורי (אם כי עליו מתווספים שינויים רבים שהכניסה הכנסת במהלך השנים) או נוסח חדש בעברית של החקיקה המנדטורית. בין העיקריות:

על אף השאיפה לחקיקה עצמאית של הכנסת בכל שטחי החיים, נראה כי הפקודה המנדטורית רחוקה מלהיעלם.