פקודת מס הכנסה | דיווח

דיווח

אישור על תשלום משכורת וניכוי מס הכנסה במקור (מקביל לטופס 106 של ימינו) בהתאם לפקודת מס הכנסה, משנת 1948

דיווח על הכנסה פירותית

כאמור הדיווח על הכנסות פירותיות למס הכנסה הוא דיווח שנתי ומתייחס לשנת מס קלנדרית המתחיל ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה. הדיווח מתבצע על גבי טפסים מיוחדים שמנפיק מס הכנסה יחיד למשל ידווח, על הכנסתו השנתית, על גבי טופס 1301 ואילו חברה בע"מ תדווח על גבי טופס 1214.

דיווח על הכנסה הונית

הדיווח על עסקה הונית מחויבת תוך 30 יום מיום ביצוע העסקה.

דיווחים נוספים

מעבר לדיווח על ההכנסות ישנם דיווחים נוספים שיש לדווח למס ערך מוסף ולמוסד לביטוח לאומי ופקיד שומה ניכויים עבור ניכויים שניכה נישום מספקים, עובדים וכדומה.

מייצג

עוסק יכול להגיש את הדוחות למס הכנסה בעצמו או על ידי מייצג. מייצג יכול להיות אחד מאלה: רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.