תורה | חומשי התורה
English: Torah

חומשי התורה

חמשת הספרים הבאים מרכיבים את התורה:

  1. בראשית: בריאת העולם, חיי שלושת האבות, ירידת שבטי ישראל למצרים.
  2. שמות: עבדות ויציאת מצרים, מתן תורה וחטא העגל, פירוט בנין המשכן ועבודת הכהנים, השלמת המשכן.
  3. ויקרא: פירוט עבודת הקרבנות, דיני טומאה וטהרה, מצוות שונות המקדשות את הכהנים ואת עם ישראל.
  4. במדבר: נדודי בני ישראל במדבר, חטאיהם של בני ישראל במהלך המסע, הכנה לכיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים.
  5. דברים: נאום משה בפני העם לפני הכניסה לארץ כנען - סקירה היסטורית, חזרה על מצוות התורה, דברי תוכחה ומוסר - ולבסוף מות משה.

בספרות חז"ל, המדרשים ובמסורת היהודית לכל הספרים יש כינויים:

  1. ספר בראשית מכונה ספר הישר, על שם האבות שהיו ישרים[1].
  2. ספר שמות מכונה ספר השני, על ידי בעל הלכות גדולות והמשנה ברורה, ומוסבר על פי הנצי"ב, מכיוון שהוא שני והמשך לספר בראשית.
  3. ספר ויקרא מכונה תורת כהנים מכיוון שהעיסוק בכהנים ומקדש תופס בו חלק מרכזי[2].
  4. ספר במדבר מכונה חומש הפקודים בשל המפקדים שנערכו במדבר[3].
  5. ספר דברים מכונה משנה תורה מכיוון שיש בו חזרה כללית על הספרים הקודמים[1].

לפי המסורת המקובלת בחמשת חומשי התורה יש יחד 54 פרשיות, 5,846 פסוקים, 79,976 מילים ו-304,805 אותיות[4].