תנ"ך | הערות שוליים
English: Tanakh

הערות שוליים

 1. ^ בין הספרים המרכזיים ביהדות מלבד התנ"ך אפשר למנות את המשנה, התלמוד וקובצי הלכות כגון שולחן ערוך.
 2. ^ BEST SELLING BOOK OF NON-FICTION באתר השיאים של גינס.
 3. ^ משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה כ"א.
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קל"ד, עמוד א'.
 5. ^ רשי על תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קל"ז.
 6. ^ בן סירא בהקדמה לתרגום משלי,[דרושה הבהרה].
 7. ^ למשל ראו יאיר זקוביץ, גבֹה מעל גבֹה, הוצאת עם עובד 1985.
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ט"ו, עמוד ב'.
 9. ^ בתלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ז' מובאים גם דברי החכמים, שלדעתם מגילת קהלת היא 'חכמתו של שלמה', מגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, אך לא יועדה להיכתב כאחד מכתבי הקודש, וישנה מחלוקת על מעמדו של שיר השירים.
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י"ד, עמוד ב'.
 11. ^ "איידי דזוטר מירכס", כלומר מפני שהם קטנים עלולים הם להיאבד.
 12. ^ Best Selling Book of Non-Fiction, באתר ספר השיאים של גינס.
 13. ^ ראו פירוט והרחבה והפניות ביבליוגרפיות בספרו של עמנואל טוב, ביקורת נוסח המקרא, עמ' 2-5.
 14. ^ מ"ד הר, 'תפיסת ההיסטוריה אצל חז"ל', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, כרך ב', ירושלים תשל"ז, עמ' 138.
 15. ^ בראשית רבה, פרשה נ"ו.
 16. ^ מדרש תנחומא (מהדורת בובר) פרשת לך לך סימן ח'.
 17. ^ ספר בראשית, פרק ל"ט.
 18. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף ל"ו, עמוד ב'.
 19. ^ מ"ד הר, 'תפיסת ההיסטוריה אצל חז"ל', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, כרך ב', ירושלים תשל"ז, הערה 4, עמ' 141.
 20. ^ בראשית רבה, פרשה ס"ג.
 21. ^ Michel Testuz, Les idees religieuses du livre des Jubiles, Geneve/Paris: Droz/Minard, 1960.
 22. ^ קדמוניות היהודים, תחילת הספר ה-14, א, א, 2.
 23. ^ קדמוניות היהודים, תחילת הספר ה-14, א, א, עמודים L, LXI, ו-LXIII.
 24. ^ פרופ' אברהם שליט, ההקדמה למהדורה העברית עמ' L, LXI ו-LXIII.